آب و هوا

ساعت

اختلاف ساعت های زیر با ایران در نیمه اول سال یک ساعت بیشتر است

india:
philippine:

دانشگاههای هند

  Acharya Ranga Agricultural
  دانشگاه Alagappa
  دانشگاه Anna
  دانشگاه Annamalai
  دانشگاه Assam
  دانشگاه Bhavnagar

دانشگاههای فیلیپین

   University of the Philippines
   University of Santo Tomas
   Far Eastern University
   University of Visayas
   Centro Escolar University

دانشگاههای مالزی

   دانشگاه Legenda
   دانشگاه تنگا Tenega - UNITEN
   دانشگاه APIIT
   دانشگاه Limkokwing
   دانشگاه سدایا - UCSI
  MMU - Multimedia University