آب و هوا

ساعت

اختلاف ساعت های زیر با ایران در نیمه اول سال یک ساعت بیشتر است

india:
philippine:
   
   
نام دانشگاه رتبه جهانی
UNIVERSITY OF IRAN
دانشگاه تهران
1373  
SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
دانشگاه صنعتی شریف
2255  
THEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2470  
AMIR KABIR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2723  
ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
دانشگاه صنعتی اصفهان
2752  
TECHNOLOGY & IRAN UNIVERSITY OF SCIENCE
دانشگاه علم و صنعت ایران
2785  
TARBIAT MODARES UNIVERSITY
دانشگاه تربیت مدرس
2859  
KHAJE-NASSIR-TOOSI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
2894  
SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2904  
IMAM SADIQ UNIVERSITY
دانشگاه امام صادق (ع)
2912  
FERDOWSI UNIVERSITY OF MASHHAD
دانشگاه فردوسی مشهد
2982  
SHIRAZ UNIVERSITY
دانشگاه شیراز
3055  
UNIVERSITY OF ISFAHAN
دانشگاه اصفهان
3166  
UNIVERSITY OF TABRIZ
دانشگاه تبریز
3236  
ISFAHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3367  
SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY TEHRAN
دانشگاه شهید بهشتی تهران
3398  
TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3596  
IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی ایران
3597  
URMIA UNIVERSITY
دانشگاه ارومیه
3824  
SHAHEED BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4087  
ALZAHRA UNIVERSITY OR AZZAHRA UNIVERSITY
دانشگاه الزهرا (س)
4094  
PAYAME NOOR UNIVERSITY
دانشگاه پیام نور
4306  
SHAHID CHAMRAN UNIVERSITY OF AHVAZ
دانشگاه شهید چمران اهواز
4325  
UNIVERSITY OF KASHAN
دانشگاه کاشان
4543  
BU ALI SINA UNIVERSITY
دانشگاه بو علی سینا
4804  
HADITH SCIENCE COLLEGE TEHRAN
دانشکده علوم حدیث تهران
4995


دانشگاههای هند

  Acharya Ranga Agricultural
  دانشگاه Alagappa
  دانشگاه Anna
  دانشگاه Annamalai
  دانشگاه Assam
  دانشگاه Bhavnagar

دانشگاههای فیلیپین

   University of the Philippines
   University of Santo Tomas
   Far Eastern University
   University of Visayas
   Centro Escolar University

دانشگاههای مالزی

   دانشگاه Legenda
   دانشگاه تنگا Tenega - UNITEN
   دانشگاه APIIT
   دانشگاه Limkokwing
   دانشگاه سدایا - UCSI
  MMU - Multimedia University